Moco Museum
 • AmsterdamBarcelonaLondon

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Alle bezoekers van Moco Museum zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.


2. DEFINITIES

Moco: Modern Contemporary Museum, handelsnaam van Moco Amsterdam B.V., het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het museum.

Museumruimte: het Villa Alsberg gebouw aan de Honthorststraat 20 in Amsterdam, Nederland, het gebouw gelegen aan de Carrer de Montcada 25 in Barcelona, Spanje en het gebouw gelegen aan en 1 Marble Arch, Londen, VK, inclusief alle gebieden zoals de museumwinkel en de buitenruimte binnen het omheinde gebied.

Bezoeker: een ieder die de museumruimte betreedt om een ​​tentoonstelling te bezoeken en/of een evenement bij te wonen.Consument: iedereen die gebruik maakt van de Moco website en andere online applicaties, de online ticketshop, de museumwinkel of de online shop.Museummedewerker: iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.


3. TOELATINGSTICKETS

Artikel 3.1 Moco publiceert toegangsprijzen via haar eigen kanalen, op de website, bij de ingang van het museum en via directe communicatie. De hier vermelde prijzen zijn niet aan verandering onderhevig. Moco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (onjuiste) publicatie van toegangsprijzen door derden.

Artikel 3.2 Toegangsbewijzen kunnen worden gekocht bij de ingang, op de website of bij een van de officiële wederverkopers van het museum.

Artikel 3.3 Een bezoeker komt in aanmerking voor gereduceerde toegangsprijs indien hij of zij voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Museumpersoneel kan om een ​​legitimatiebewijs vragen voor de gereduceerde toegangsprijs. Indien de bezoeker geen legitimatiebewijs kan tonen of het legitimatiebewijs niet geldig is, wordt de reguliere toegangsprijs aan de bezoeker in rekening gebracht.

Artikel 3.4 Een bezoeker die een toegangsbewijs heeft gekocht, heeft bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs geen recht op restitutie of enige vorm van schadevergoeding. Een eenmaal gekocht toegangsbewijs kan niet meer worden omgewisseld.


4. OPENINGSTIJDEN

Artikel 4.1 Moco publiceert haar openingstijden via haar eigen kanalen, op de website, bij de ingang van het museum en via directe communicatie. Moco behoudt zich het recht voor om eerder gepubliceerde openingstijden te wijzigen zonder dat bezoekers recht hebben op restitutie van de betaalde prijs voor hun toegangsbewijs. Moco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (onjuiste) publicatie van openingstijden door derden.

Artikel 4.2 Een deel van de museumruimte kan bij bepaalde gelegenheden voor bezoekers worden afgesloten. Dit geeft bezoekers geen recht op restitutie van de toegangsprijs. Wanneer een substantieel deel van de museumruimte gesloten is voor bezoekers, wordt dit aangegeven op de website en bij de ingang en geldt een gereduceerde toegangsprijs of een andere vorm van compensatie.


5. BEZOEKER

Artikel 5.1 De bezoeker dient zich in de museumruimte te gedragen in overeenstemming met de openbare orde en met dit reglement en daarbij steeds de aanwijzingen van het museumpersoneel op te volgen. Bij gebreke daarvan kan de bezoeker de toegang worden ontzegd zonder recht op restitutie van de toegangsprijs of andere gemaakte kosten.

Artikel 5.2 Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen, al dan niet in georganiseerde groepen, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen.

Artikel 5.3 Het is bezoekers niet toegestaan ​​om paraplu's mee het museum in te nemen. Bij de ingang zijn parasol houders aanwezig. Moco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van goederen achtergelaten door bezoekers.

Artikel 5.4 De museumruimte is toegankelijk met kleine rugzakken of handtassen, mits deze met de hand worden gedragen of aan de voorzijde worden gedragen. Grote rugzakken, handtassen of andere tassen kunnen tegen betaling bij de kleine garderobe worden achtergelaten. Wat als groot en klein kwalificeert, is ter beoordeling van de museummedewerkers. Moco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van goederen achtergelaten door bezoekers.

Artikel 5.5 Museummedewerkers kunnen om veiligheidsredenen vragen om inzage in de tas van een bezoeker.

Artikel 5.6 Roken, eten of drinken is niet toegestaan ​​in de museumruimte, behoudens in de buitenruimte.

Artikel 5.7 Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van officiële blindengeleidehonden.

Artikel 5.8 Bezoekers zijn aansprakelijk voor eventuele door hen veroorzaakte schade.

Artikel 5.9 Het is bezoekers toegestaan ​​foto's te maken of video te schieten, zij het zonder het gebruik van extra verlichting en statieven.


6. KLACHTEN

Als een bezoeker een klacht heeft, kan hij of zij bij de entreebalie terecht voor een klachtenformulier. Het ingevulde klachtenformulier kan vervolgens worden ingeleverd bij de entreebalie. Klachten kunnen ook via E-mail worden ingediend.


Amsterdam: hello@mocomuseum.com
Barcelona: barcelona@mocomuseum.com
London: london@mocomuseum.com


Moco Museum reageert binnen 15 werkdagen op klachten.


7. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 7.1 Bezoekers betreden de museumruimte op eigen risico. Moco kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor letsel van een bezoeker of verlies of beschadiging van eigendommen van een bezoeker indien veroorzaakt door opzet of grove schuld van Moco. Schade of letsel is gedekt tot het bedrag waartegen Moco verzekerd is of redelijkerwijs verzekerd dient te zijn. Een eventuele vergoeding kan nooit hoger zijn dan de door de verzekeraar van Moco vastgestelde schade. Moco kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte verliezen of schade.

Artikel 7.2 Tekortkomingen veroorzaakt door overmacht kunnen Moco nimmer worden toegerekend en geven nimmer recht op restitutie of schadevergoeding. Overmacht is een opschortende of ontbindende voorwaarde voor deze algemene voorwaarden.


8. PRIVACY

Artikel 8.1 In de gehele museumruimte is camerabewaking aanwezig. Videobeelden worden conform de wettelijke bepalingen bewaard en, indien nodig, gedeeld met de politie.

Artikel 8.2 Moco behoudt zich het recht voor in de museumruimte foto's en video-opnamen te maken voor gebruik voor publicitaire doeleinden. Bezoekers die bezwaar hebben tegen het verschijnen op dergelijke foto's en video's kunnen Moco hiervan op de hoogte stellen en Moco zal zich dan inspannen om publicatie van eventuele foto's en video's van de betreffende bezoeker te voorkomen.

Artikel 8.3 Moco gebruikt cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en om een ​​profiel op te stellen van het online gedrag van consumenten. Moco maakt hiervoor gebruik van een dienst van Google, die de informatie met derden kan delen indien wettelijk verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan namen, adressen, e-mailadressen, enz. De consument heeft het recht om toegang tot de gegevens te vragen en deze te laten corrigeren of wissen.

Artikel 8.4 Consumenten kunnen zich aanmelden voor onze online nieuwsbrief. Aanmeldingsgegevens voor de nieuwsbrief worden opgeslagen in een database die alleen door Moco wordt gebruikt en niet aan derden wordt verstrekt. Via de nieuwsbrief kunnen consumenten zelf hun persoonsgegevens inzien, corrigeren of wissen. Zij kunnen dit ook doen door een verzoek daartoe te mailen naar:

Amsterdam: hello@mocomuseum.com
Barcelona: barcelona@mocomuseum.com
London: london@mocomuseum.com


Artikel 8.5 Consumenten kunnen producten kopen in de online shop. De persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn, worden tijdens het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database. Deze persoonsgegevens worden door Moco alleen gebruikt ten behoeve van de aankoop. De consument heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, de persoonsgegevens te laten corrigeren of de persoonsgegevens te laten wissen door een daartoe strekkend verzoek te richten aan:

Amsterdam: hello@mocomuseum.com
Barcelona: barcelona@mocomuseum.com
London: london@mocomuseum.com


Artikel 8.6 Consumenten kunnen toegangsbewijzen kopen op de ticket pagina op de website. De daarvoor benodigde persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database van onze partner CM.com. Deze persoonsgegevens worden door Moco alleen gebruikt ten behoeve van de aankoop. De consument heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, de persoonsgegevens te laten corrigeren of de persoonsgegevens te laten wissen door een daartoe strekkend verzoek te richten aan:

Amsterdam: hello@mocomuseum.com
Barcelona: barcelona@mocomuseum.com
London: london@mocomuseum.com


9. MUSEUM WINKEL

Artikel 9.1 Consumenten kunnen producten kopen in de museumwinkel of in de onlineshop. De getoonde producten worden verkocht tegen de aangegeven prijs, inclusief btw.


Artikel 9.2 In de museumwinkel gekochte artikelen kunnen worden geruild door het product binnen 14 dagen met ontvangstbewijs persoonlijk aan Moco te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd vanwege productie- of verkoopfouten. De consument ontvangt dan een niet-defecte versie van hetzelfde product. Indien het betreffende product niet meer leverbaar is, wordt het aankoopbedrag teruggestort. Producten kunnen ook per post worden geretourneerd, waarbij de verzending voor rekening van de consument is.


Artikel 9.3 De bedenktijd voor online gekochte artikelen is 14 dagen. Als het product niet aan de verwachtingen van de consument voldoet en binnen 14 dagen wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag terugbetaald, evenals eventuele verzendkosten voor de eerste verzending. Verzendkosten voor het retourneren van de artikelen worden niet gerestitueerd.


10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en de werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing wanneer de situatie zich voordoet in Nederland.Op de algemene voorwaarden en werkzaamheden is Spaans recht van toepassing wanneer de situatie zich voordoet in Spanje. Het Britse recht is van toepassing op de algemene voorwaarden en activiteiten wanneer de situatie zich voordoet in Londen.

Amsterdam, mei 2022

Algemene voorwaarden Moco applicaties

Door de app te downloaden of te gebruiken, zijn deze voorwaarden automatisch op u van toepassing. Zorg er daarom voor dat u ze aandachtig leest voordat u de app gebruikt. U mag de app, enig onderdeel van de app of onze handelsmerken op geen enkele manier kopiëren of wijzigen. Je mag niet proberen de broncode van de app te extraheren, en je moet ook niet proberen de app in andere talen te vertalen of afgeleide versies te maken. De app zelf, en alle bijbehorende handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, behoren nog steeds toe aan Moco Museum.


Moco Museum doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de app zo nuttig en efficiënt mogelijk is. Om die reden behouden we ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de app of de diensten ervan in rekening te brengen. We zullen u nooit kosten in rekening brengen voor de app of de services ervan zonder u precies duidelijk te maken waarvoor u betaalt.De Moco Outside app bewaart en verwerkt persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt om onze Dienst te kunnen leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en toegang tot de app veilig te houden. We raden u daarom aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten, wat het proces is van het verwijderen van softwarebeperkingen en -beperkingen die worden opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw apparaat. Het kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware/virussen/kwaadaardige programma's, de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen en het kan betekenen dat de Moco Outside-app niet goed of helemaal niet werkt. De app maakt gebruik van diensten van derden die hun eigen algemene voorwaarden verklaren. Link naar de algemene voorwaarden van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt


Google Play-services


U dient zich ervan bewust te zijn dat er bepaalde zaken zijn waar Moco Museum geen verantwoordelijkheid voor neemt. Voor bepaalde functies van de app moet de app een actieve internetverbinding hebben. De verbinding kan Wi-Fi zijn of worden geleverd door uw mobiele netwerkprovider, maar Moco Museum kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet op volledige functionaliteit werkt als u geen toegang hebt tot Wi-Fi en u geen van de je datalimiet over.Als u de app buiten een gebied met wifi gebruikt, moet u er rekening mee houden dat uw voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing zijn. Als gevolg hiervan kunnen de kosten van gegevens voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de app of andere kosten van derden door uw mobiele provider in rekening worden gebracht. Door de app te gebruiken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, inclusief kosten voor roaming-data als u de app buiten uw eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen. Als u niet de rekeningbetaler bent van het apparaat waarop u de app gebruikt, houd er dan rekening mee dat we ervan uitgaan dat u toestemming heeft gekregen van de rekeningbetaler voor het gebruik van de app.In dezelfde lijn kan Moco Museum niet altijd verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop u de app gebruikt, d.w.z. u moet ervoor zorgen dat uw apparaat opgeladen blijft - als de batterij leeg is en u het niet kunt inschakelen om gebruik te maken van de Service, Moco Museum kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden.Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Moco Museum voor uw gebruik van de app, wanneer u de app gebruikt, is het belangrijk om in gedachten te houden dat hoewel we ernaar streven dat deze te allen tijde wordt bijgewerkt en correct is, we afhankelijk zijn van derden om informatie aan ons verstrekken zodat wij deze aan u ter beschikking kunnen stellen. Moco Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, die u ondervindt als gevolg van het volledig vertrouwen op deze functionaliteit van de app.Op een gegeven moment willen we de app misschien updaten. De app is momenteel beschikbaar op Android - de vereisten voor het systeem (en voor eventuele aanvullende systemen waar we de beschikbaarheid van de app naar uitbreiden) kunnen veranderen, en je moet de updates downloaden als je de app wilt blijven gebruiken. Moco Museum belooft niet dat zij de app altijd zal updaten zodat deze voor jou relevant is en/of werkt met de Android-versie die je op je apparaat hebt geïnstalleerd. U belooft echter altijd updates van de applicatie te accepteren wanneer deze aan u worden aangeboden. We kunnen ook willen stoppen met het verstrekken van de app en kunnen het gebruik ervan op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Tenzij we u anders vertellen, zullen bij beëindiging (a) de rechten en licenties die in deze voorwaarden aan u zijn verleend, eindigen; (b) u moet stoppen met het gebruik van de app en (indien nodig) deze van uw apparaat verwijderen.


Wijzigingen in deze algemene voorwaarden


We kunnen onze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene voorwaarden op deze pagina te plaatsen.


Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 2022-05-02


Neem contact op


Als u vragen of suggesties heeft over onze Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via:


Amsterdam: hallo@mocomuseum.com

Barcelona: barcelona@mocomuseum.com

London: london@mocomuseum.com

laatst bijgewerkt: 20/02/2024

Moco Museum

Contact

  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
  • LinkedIn

  Moco Amsterdam

  Honthorststraat 20

  1071 DE Amsterdam

  amsterdam@mocomuseum.com
  Tickets

  Moco Barcelona

  Carrer de Montcada 25

  08003 El Born, Barcelona

  barcelona@mocomuseum.com
  Tickets

  Moco London

  Marble Arch 1-4

  W1H 7EJ London

  london@mocomuseum.com
  Tickets