Moco Museum
 • AmsterdamBarcelonaLondon

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring laat Moco Amsterdam B.V. (Moco Museum) u weten welke gegevens Moco Museum van u verzamelt en met welk doel zij dit doet. De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Moco Museum en haar dochterondernemingen worden aangeboden, waaronder tevens onze websites (incl. webshop), mailingen en promoties. Gegevens die u aan Moco Museum verstrekt zullen wij vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Moco Amsterdam B.V., Honhortstraat 20, 1071DE, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 64274950.

2. Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten met betrekking tot een bezoek aan onze musea in Amsterdam, Barcelona en London. Daarnaast verwerken wij uw gegevens bij bezoek aan onze website (www.mocomuseum.com) voor het goed functioneren van de website en het afstemmen van de website op uw voorkeuren. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens bij aankopen via onze webshops en ticketshops. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering, de afwikkeling van betalingen en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van onze websites en het verzenden van emailnieuwsbrieven en promoties of winacties. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens voor statistische- en analysedoeleinden, onder meer met het oog op managementinformatie.

3. Verwerkingsgrondslagen
Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals het kunnen aanbieden en promoten van onze diensten. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief, het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen en het plaatsen van bepaalde cookies en web beacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Indien u jonger bent dan 16 jaar, moet u eerst toestemming krijgen van één van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger. Wij vragen u in dat geval daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als u nog geen toestemming hebt gekregen.

4. Welke persoonsgegevens

Moco Museum kan, voor zover noodzakelijk met het oog op voormelde doeleinden, in het bijzonder de volgende persoonsgegevens, van u verwerken:

Website


Indien u onze website bezoekt:

- Gegevens van uw internetbrowser, besturingssysteem, de serviceprovider waarmee u internettoegang hebt, het device dat u gebruikt en (een schatting van) uw locatie;
- Gegevens over uw bezoek aan en aankopen op de website;
- Indien u bent ingelogd: uw accountgegevens zoals naam, woonplaats en e-mailadres;
- Cookies (zie verder onder 7);


Hiermee zorgt Moco Museum ervoor dat de website goed werkt en u deze optimaal kunt gebruiken. Ook zorgen wij er hiermee voor dat de website afgestemd kan worden op uw voorkeuren.

Aankopen, reserveringen en inschrijvingen via de website (zonder account)


Indien u reserveringen plaatst, kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

• Uw naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Gegevens rondom transacties;
• Betalingsgegevens.


Moco Members

Om te profiteren van bepaalde voordelen en extra’s, is het mogelijk om een Moco Member te worden. Indien u ervoor kiest om Moco Member te worden, kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

• Uw naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Gegevens rondom transacties, zoals aankopen en reserveringen.

Bij het aanmaken van uw account is het opgeven van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verplicht. Uw naam en e-mailadres hebben wij nodig om contact met u te hebben en uw account op naam te zetten. Uw telefoonnummer gebruiken wij enkel zodat wij u bij lastminute wijzigingen van de door u geboekte dienst telefonisch op de hoogte kunnen brengen en om u te vragen een review achter te laten na uw bezoek.

Aankopen van merchandise via de website (zonder account)


Indien u aankopen doet via de website kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

• Uw naam;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Gegevens rondom transacties (aankopen);
• Betalingsgegevens.

Moco Museum faciliteiten

Indien u gebruikmaakt van de Moco Museum faciliteiten kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

• Uw naam;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Gegevens rondom transacties, zoals aankopen en reserveringen;
• Gegevens omtrent uw bezoek aan onze faciliteiten;
• Betalingsgegevens;
• Camerabeelden in verband met beveiliging.

Marketing en communicatie

Wij streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor u te maken. Daarom is onze communicatie zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud – voor zover mogelijk en gewenst – afhankelijk van uw voorkeuren.


Nieuwsbrief

Indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Uw naam;
• Contactgegevens zoals e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer;
• Uw interesses indien u deze met ons deelt.

Gepersonaliseerde e-mails


Per e-mail delen wij graag nieuws, suggesties en acties met onze klanten. Als u bij Moco Museum een account heeft en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst of indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij u e-mails sturen met suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van je aankopen. U kunt zich hier altijd voor uitschrijven.


Promotie of winactie

Wanneer u deelneemt aan een promotie of winactie, dan verwerkt Moco Museum de volgende gegevens enkel om uw deelname te registreren en/of te bevestigen:

- Uw naam;
- Contactgegevens zoals e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer;
- Indien u de winnaar bent, wordt uw huisadres en/of e-mailadres verwerkt om de toegekende prijzen en/of voordelen aan u toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Moco Museum die zich bezighouden met deze acties.
- Indien de promotie of winactie van toepassing is op personen waarvan gegevens als huisadres en/of e-mailadres reeds bij ons bekend zijn door dataverzameling via een andere manier, zoals toegelicht in de overige onderdelen in de privacyverklaring, worden uw gegevens gebruikt om een winnaar te kiezen. Enkel van de winnaar worden gegevens gebruikt om toegekende prijzen en/of voordelen toe te sturen.

Vorenstaande is slechts anders indien u toestemming hebt gegeven om uw gegevens ook voor een ander doel te gebruiken.


Statistische- en analysedoeleinden

Wij analyseren informatie naar aanleiding van uw klik-, zoek- en aankoopgedrag op onze website en in onze e-mails (nieuwsbrieven). Hiermee verkrijgen wij inzicht in onze klanten en hun gebruik van onze website en diensten. Deze analyses kunnen ook met behulp van derde partijen worden gedaan. Voor meer informatie over cookies die derden hiervoor op de website van Moco Museum plaatsen, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring. Wij gebruiken deze analyses eveneens om klantprofielen te onderscheiden en te analyseren, wat ons inzicht geeft in onze positionering in de markt en wat wij gebruiken om onze services te verbeteren en om onze marketing onder meer via social media kanalen te optimaliseren. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor gepersonaliseerde uitingen op de website en voor gepersonaliseerde mailings. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Marketing en communicatie’ van deze privacyverklaring.


Vragen en klachten

In verband met vragen en/of klachten, die telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post bij Moco Museum terechtkomen, verwerken wij:

- Uw naam;
- Contactgegevens zoals e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer;
- De vraag en/of klacht en beantwoording hiervan;
- Gegevens rondom transacties, zoals aankopen en reserveringen;
- Gegevens omtrent uw bezoek aan onze faciliteiten;
- Betalingsgegevens;
- Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de vraag of klacht. Al deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen binnen Moco Museum die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht.


Werving en selectie personeel Moco Museum

Indien u solliciteert verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en een aanbod te kunnen doen:

- Uw naam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Informatie opgenomen in uw CV;
- Pasfoto, indien meegestuurd;
- Uw motivatiebrief, indien meegestuurd;
- Andere persoonlijke gegevens die u aan Moco Museum verstrekt;
- Andere gegevens die noodzakelijk zijn op grond van wet- en regelgeving.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden.

Moco Museum kan derden inschakelen voor de uitvoering van haar diensten en andere doeleinden zoals hierboven genoemd onder 2. Denk hierbij aan de verzender van de bestellingen in de webshops, de aanbieder van betaaldiensten of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden of die voor ons algemene data-analyses uitvoert. Voor zover deze partijen moeten worden aangemerkt als verwerker ingevolge de AVG, sluit Moco Museum met deze partijen een verwerkersovereenkomst. Ook in relatie met andere partijen draagt Moco Museum er zorg voor dat uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Moco Museum zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

Moco Museum deelt ook gegevens met derden indien zij hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
Uw persoonsgegevens worden door Moco Museum in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien doorgifte toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Moco Museum ervoor zorg dat – voor zover de doorgifte niet plaatsvindt naar een land met een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in artikel 45 AVG – passende waarborgen worden getroffen in overeenstemming met artikel 46 AVG of voldaan wordt een de voorwaarden van artikel 49 AVG.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden dan wel overeenkomstig de duur zoals die in toepasselijke wet- en regelgeving is neergelegd.

7. Cookies en andere technieken
Moco Museum maakt gebruik van cookies en andere technieken. Lees meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u uw voorkeuren kunt instellen in onze Cookieverklaring.

8. Beveiliging

Moco Museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marketing@mocomuseum.com.

9. Uw rechten

U hebt het recht om Moco Museum te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Moco Museum te verzoeken om de gegevens te wissen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u Moco Museum kunt verzoeken om de gegevens te mogen ontvangen die wij van u hebben, zodat u die gegevens eenvoudig kunt doorgeven aan een andere dienstverlener. Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, zodat er minder gegevens of (tijdelijk) geen gegevens van u worden verwerkt.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u per brief of e-mail contact opnemen met Moco Museum via de hieronder genoemde contactgegevens. Moco Museum neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


10. Wijzigingen
Moco Museum houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

11. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Moco Museum via marketing@mocomuseum.com of per post op het volgende adres:

Moco Museum HQ
Johannes Vermeerstraat 55
1071DM, Amsterdam
Tav Afdeling Marketing

Versie: 20/02/2024

Moco Museum

Contact

  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
  • LinkedIn

  Moco Amsterdam

  Honthorststraat 20

  1071 DE Amsterdam

  amsterdam@mocomuseum.com
  Tickets

  Moco Barcelona

  Carrer de Montcada 25

  08003 El Born, Barcelona

  barcelona@mocomuseum.com
  Tickets

  Moco London

  Marble Arch 1-4

  W1H 7EJ London

  london@mocomuseum.com
  Tickets